OFERTA PRACY- ZOSTAŃ POLICJANTEM - Komunikaty - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Komunikaty

OFERTA PRACY- ZOSTAŃ POLICJANTEM

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W BRANIEWIE

poszukuje kandydatów do służby

w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie

 • korzystający z pełni praw publicznych

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Olsztynie, (należy wskazać jednostkę Policji)

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,(kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu)

 • dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji, (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu)

 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie, (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu)

 • książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową, (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu).

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru
i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie – w poniedziałki w godz. 9.00 – 17.30, we wtorki, środy i czwartki w godz. 9.00-14.00 /adres: 10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5, numer pokoju 8 oraz 13, numer telefonu (89) 522 4400, 522 4402, 522 4403, 522 4404, 522 4406, numer faksu (89) 522 44 05/

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

 • na stronie internetowej K WP w Olsztynie (www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl)

 • w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

 • w Zespole do spraw Kadr i Szkolenia KPP w Braniewie, tel. 55 244 0225, 55 244 0288

Zapraszamy do składania ofert