Komunikaty

Oferta pracy na stanowisku specjalisty do spraw obsługi finansowej jednostki w Zespole Administracyjno – Gospodarczym

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko specjalisty do spraw obsługi finansowej jednostki w Zespole Administracyjno – Gospodarczym.

Miejsce wykonywania pracy - Braniewo

Adres urzędu

Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

ul. Moniuszki 11 a

14-500 Braniewo

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,

 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu.

ZAKRES ZADAŃ

 • sporządzanie list dodatkowych należności wynikających z ustawy o Policji,
 • sporządzanie wykazów należności za opinie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych,
 • prowadzenie rejestru wydatków budżetowych,
 • opisywanie i uformalnianie faktur,
 • sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznania równoważnika za brak lokalu mieszkalnego,
 • prowadzenie postępowań w sprawie szkód finansowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "tajne" lub gotowość przystąpienia do poszerzonego postępowania
 • sprawdzającego w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajnej"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w księgowości
 • znajomość ustawy o Policji
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
 • zawodowego / stażu pracy
 • kopia dowodu osobistego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10 listopada 2017 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

ul. Moniuszki 11 a

14-500 Braniewo

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Osoby dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie (należy podać numer telefonu kontaktowego).