Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Skargi i wnioski

p.o. Komendant Powiatowy Policji w Braniewie podinsp. Edward Szydłowski  lub jego p.o.  Zastępca kom.Krzysztof Pytlarczyk przyjmują w sprawach skarg i wniosków dotyczących policjantów lub pracowników braniewskiej Policji w każdą środę w godzinach od 13:00 do 16:00 w jednostce Policji przy ul. Moniuszki 11 A w Braniewie.

   Ponadto Zespół ds. Inspekcji, Ochrony Informacji Komendy Powiatowej Policji w Braniewie przyjmuje interesantów  w poniedziałki, wtorki. czwartki i piątki  w godzinach 7.00 – 15.00, zaś w środy w godzinach 8.00 - 16.00.

    Komendant Wojewódzki Policji  w Olsztynie lub jego zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach 14.00 - 17.00, w siedzibie KWP w Olsztynie ul. Partyzantów 6/8, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. (0 89) 522 55 00.

      Skargę lub wniosek można złożyć również :

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
    w Wydziale Kontroli KWP w Olsztynie ul. Partyzantów 6/8,
    tel. (0 89) 522 53 99

  • na adres e-mail: dyzurny@braniewo.ol.policja.gov.pl

  • pocztą na adres : Komenda Wojewódzka Policji Olsztynie
    ul. Partyzantów 6/8, 10- 958 Olsztyn lub Komenda Powiatowa Policji w Braniewie ul. Moniuszki 11 a, 14 -500 Braniewo

  • na numer faxu 55 244 02 15


WAŻNE:

       Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46) skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi lub wnioski wnoszone ustnie do protokołu powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego.

      Osoba decydująca się złożyć skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby (niekoniecznie policjanta) może skutkować odpowiedzialnością karną, określoną w art. 234 kodeksu karnego.

   Złożenie skargi drogą elektroniczną wymaga podania danych personalnych oraz adresu zamieszkania skarżącego. W niektórych przypadkach osoby, które złożą skargę tą drogą, mogą być zaproszone do osobistego stawiennictwa na rozmowę z funkcjonariuszem wyjaśniającym skargę bądź potwierdzenia jej osobistym podpisem.

    Skargi rozpatruje się w oparciu i zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl tych przepisów skargi wyjaśniane są niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty jej zgłoszenia (z możliwością przedłużenia do 2 miesięcy w przypadku spraw skomplikowanych).

      Podmiotem właściwym do rozpatrzenia skargi na funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Braniewie jest Komendant Powiatowy Policji w Braniewie.

UWAGA

Zgodnie z § 8 ust.1 cytowanego wyżej rozporządzenia skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi nie można złożyć telefonicznie.