Dostępność w KPP

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Braniewie

Komenda Powiatowa Policji w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Braniewie – https://braniewo.policja.gov.pl/bra/

Data publikacji strony internetowej:  2014-08-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2022-12-29

 

Strona internetowa  http://braniewo.policja.gov.pl jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2022-12-29

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając

z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/),

z którego wynika, że strona internetowa http://braniewo.policja.gov.pl spełnia wymagania w 100 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr telefonu 47 73 432 51.

Osobą do kontaktu jest st.post. Justyna Romańczuk. Kontatkować się można także drogą mailową.

e-mail: justyna.romanczuk@braniewo.ol.policja.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie biuletynu oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod nr 47 73 432 51, e-mail: justyna.romanczuk@braniewo.ol.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.     Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Ul. Moniuszki 11A

14-500 Braniewo

tel. 47 73 432 00, 47 73 432 01

 

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Braniewie możliwy jest od ulicy Moniuszki.

Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem Komenda Powiatowa Policji w Braniewie umieszczonym przy wejściu głównym do budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd dla osób  z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku. W holu głównym znajduje się recepcja (poczekalnia), po prawej stronie znajduje się stanowisko kierowania. W poczekalni, po prawej stronie znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest elektronicznym kontrolerem dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy przy schodowej. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się w poczekalni, na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono 1  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W budynku nie ma tłumacza języka migowego. W budynku znajduje się stanowisko z komputerem umożliwiające zestawienie połączenia z tłumaczem języka migowego w trybie online.

Na teren Komendy Powiatowej Policji w Braniewie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z Panią Krystyną Dragun e-mail: krystyna.dragun@braniewo.ol.policja.gov.pl

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w KPP w Braniewie - st.post. Justyną Romańczuk,  e-mail:  justyna.romanczuk@braniewo.ol.policja.gov.pl

 

 

 

Powrót na górę strony