Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Policji w Braniewie  lub jego  Zastępca przyjmują w sprawach skarg i wniosków dotyczących policjantów lub pracowników braniewskiej Policji w każdą środę w godzinach od 13:00 do 16:00.

 

Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

ul. Moniuszki 11 A

14-500 Braniewo

tel. 47 73 432 00

 fax 47 73 432 05

e-mail : komendant@braniewo.ol.policja.gov.pl

 

Do przyjmowania skarg i wniosków upoważniony jest także:

SPECJALISTA ZESPOŁU DS. DYSCYPLINARNYCH I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

asp.szt. Agnieszka Witkowska

tel. 47 73 432 63

email : iod.kpp@braniewo.ol.policja.gov.pl

 

Skagi i wnioski  można składać osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, w godzinach urzędowania jednostki czyli w godz. 7:30-15:30, a w środy w godz.od 8:00 do 16:00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46)).


WAŻNE !

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46):
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SKŁADAJĄCYCH SKARGI I WNIOSKI W TRYBIE KPA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
  w Braniewie, ul. Moniuszki 11 A, 14-500 Braniewo, tel. 47 73 432 10, fax. 47 73 432 15
 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
  2016 r.
  Komendant Powiatowy Policji w Braniewie wyznaczył w podległej jednostce Inspektora Ochrony Danych Osobowych – asp.szt. Agnieszkę Witkowską, dres j.w., kontakt tel. 47 73 432 63, fax.47 73 432 15 e-mail:iod.kpp@braniewo.ol.policja.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi/wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
  i wniosków.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w oparciu o obowiązek wynikający
  z Działu VII Ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  .
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w KPP w Braniewie będą przechowywane  przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizacji skargi tzn. przez okres wskazany na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w  Zarządzeniu nr 10 Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9.  Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przy wnoszeniu skargi/wniosku jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
  i wniosków.
  W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego skargi/wniosku.
 11. Dane osobowe przetwarzane w KPP w Braniewie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.
 
Skargi na działalności Policji można kierować do kierownika jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
 

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00-17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700


 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdańsk

sekretariat (+48) 58 764 73 02

fax (+48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek w godzinach od 9.00-15.00


 

Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny http://www.rpo.gov/wniosek/

Powrót na górę strony