Handel ludźmi

Jak nie stać się ofiarą ?

Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. 18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Polska policja także bierze udział w realizacji tego przedsięwzięcia.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Według danych ONZ, co roku około 2 milionów ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego jedna trzecia to dzieci. W 30% sprawczyniami tej zbrodni są kobiety. Przestępstwo to jest bezsprzecznie wykorzystywaniem człowieka, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności osoby ludzkiej i stanowi współczesną formę niewolnictwa. Wyzysk człowieka przez człowieka związany jest ze stosowaniem przemocy fizycznej w postaci gróźb, zastraszenia, bicia, zgwałceń poprzez działanie w formie przymusu, uprowadzenia, oszustwa czy nadużycia władzy. Sprawcy żerują na psychicznym i fizycznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu. Współczesne niewolnictwo przybiera formy pracy przymusowej, wykorzystania w przemyśle erotycznym, zmuszania do prostytucji, niewolnictwa, żebractwa, popełniania przestępstw, zawierania przymusowych małżeństw i handlu organami. Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które jest wyjątkowo dynamiczne, podlegające znacznym wahaniom, trzeba poznać złożoność tego zjawiska. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony pod auspicjami Unii Europejskiej 18 października.


 

Przeczytaj zanim zdecydujesz się na wyjazd do pracy za granicą!

 

Dokładnie sprawdź miejsce pracy, którą planujesz podjąć oraz osobę lub firmę, która planuje Cię zatrudnić!

Zanim zdecydujesz się na wyjazd dopełnij wszelkich koniecznych formalności.

Ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą;
Zrób kserokopie dokumentów, które planujesz zabrać ze sobą i zostaw je najbliższym. Dołącz do nich aktualną fotografię;
Wszystkie informacje dotyczące miejsca pracy i warunków zatrudnienia przekaż bliskim. To pozwoli na odnalezienie Cię za granicą;
Zostaw bliskim adres zamieszkania za granicą oraz numer kontaktowy. Ustal częstotliwość i formę  kontaktowania się;
Zabezpiecz swój paszport i dowód osobisty. Nigdy nikomu go nie oddawaj. Pamiętaj, że gdy stracisz dokumenty pomoże Ci najbliższa polska placówka dyplomatyczna.
Zorientuj się, czy w kraju do którego wyjeżdżasz działa organizacja pozarządowa, która może udzielić pomocy;
Zapisz numer telefonu najbliższego konsulatu w kraju, do którego jedziesz.

Pamiętaj, że masz prawo do:

- uzyskania umowy o pracę – najlepiej w języku polskim;

- żądania pokwitowania za wręczenie pieniędzy pośrednikowi;

- zastanowienia się przed podjęciem ostatecznej decyzji. Pośpiech nie jest dobrym doradcą.  Nie zgadzaj się na szybki wyjazd.

Zanim podpiszesz umowę, dokładnie przeczytaj jej treść i zastanów się, czy odpowiadają Ci warunki.

Rozważając możliwość wyjazdu do pracy za granicę warto skontaktować się z:

Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Handlu Ludźmi, które pomaga osobom zamierzającym wyjechać, a także ofiarom handlu ludźmi pod numerem telefonu:   0 22 628 01 20,   swoje    pytanie można także wysłać pod adres e-mail: info@kcik.pl

Pomocy i porad udzielą także:

Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, tel. 022 628 99 99,  www.strada.org.pl, e-mail:strada@pol.pl, www.handelludzmi.eu strona, na której  można  znaleźć informacje o instytucjach realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi oraz ze wsparciem  osób poszkodowanych.

Żebractwo

Przy okazji Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi warto podkreślić fakt, iż to zjawisko niejednokrotnie może być powiązane z niepokojącym procederem wykorzystywania i zmuszania do żebractwa, które kojarzone jest najczęściej z problemem bezrobocia i bezdomności, co budzi powszechne niezadowolenie społeczne i ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa.

O ile handel ludźmi stanowi w polskim prawie przestępstwo określone w art. 189a kk i kto dopuści się jego popełnienia podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat, o tyle kwestie odpowiedzialności karnej za żebranie i zmuszanie do tego procederu regulują przepisy art. 58 i art. 104 Ustawy Kodeks Wykroczeń. W myśl tych przepisów, kto mając środki egzystencji lub będąc zdolnym do pracy, żebrze w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 zł. albo karze nagany, natomiast kto skłania do żebrania małoletniego lub osobę bezradną albo pozostającą w stosunku zależności od niego lub oddaną pod jego opiekę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.


 


 


 

Gdzie szukać pomocy?


 

W Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP od roku funkcjonuje skrzynka e-mailowa handelludzmibsk@policja.gov.pl, na którą każdy może przesłać informację o zaobserwowanych symptomach tego procederu oraz telefon zaufania o nr. 664 974 934 służący do przekazywania informacji o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii z udziałem małoletniego. Przekazywane informacje są weryfikowane przez policjantów WHL BSK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów zagranicznych, podjęcie czynności przez właściwe podmioty zapobiegło tragediom życiowym wielu osób.


 

O problemie, jakim jest handel ludźmi, należy pamiętać każdego dnia, nie tylko 18 października. Warto więc wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zjawiskami i gdzie udać się po pomoc.

Razem przeciwko handlowi ludźmi

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”
00-956 Warszawa 10
tel./fax (+ 48 22) 622 19 85
tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99
www.strada.org.pl
e-mail: strada@pol.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. (+48 22) 616 16 69
www.fdn.pl
e-mail: dziecicudzoziemskie@fdn.pl, ofiaryhandlu@fdn.pl

ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi
skr. poczt. 127
00-958 Warszawa 66
24h linia wsparcia: 0 801 24 70 70
tel. (+48 22) 654 70 70
fax (+48 22) 654 79 73
www.zaginieni.pl
e-mail: itaka@itaka.org.pl

Ogólnopolska sieć organizacji pozarządowych przeciwko handlowi ludźmi
skr. poczt. nr 5, 00-956 Warszawa
tel. +48 22 622 19 85
fax +48 22 622 19 85
e-mail: siec2014@strada.org.pl

Przydatne linki:
http://msz.gov.pl
http://msw.gov.pl
http://ms.gov.pl
http://nfz.gov.pl

 


 

Powrót na górę strony